Systemy odprowadzania spalin Viessmann Vitodens

Systemy odprowadzania spalin w kondensacyjnych instalacjach palnikowych
objęte są następującymi wymogami dotyczącymi wykonania
i ustawienia:

Przed rozpoczęciem prac przy systemie odprowadzania spalin
firma instalatorska powinna porozumieć się z odpowiednim okrę-
gowym mistrzem kominiarskim.

Gazowe instalacje palnikowe muszą być podłączone do komina
domowego w obszarze tej samej kondygnacji, na której zostały
zamontowane (nie przebijać stropów działowych).
Należy przy tym określić, czy kocioł kondensacyjny jest ustawiony w
strefie zamieszkanej (pomieszczenia socjalne) czy w strefie niezamieszkanej
(kotłownia).

Ustawienie kotłów Vitodens w strefie zamieszkanej możliwe jest
wówczas, gdy przewód odprowadzania spalin przeprowadzony jest w
pomieszczeniach socjalnych przez rurę osłonową i jest wentylowany
powietrzem (system spaliny/powietrze dolotowe, sposób eksploatacji
z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz).

Przy użyciu łącznika wentylującego aż do szybu (eksploatacja w
zespole wentylacyjnym) w sytuacji wyjątkowej możliwe jest ustawienie
w strefie zamieszkanej, również w przypadku eksploatacji z zasysaniem
powietrza do spalania z kotłowni (patrz strona 34).
Jednolita konstrukcja budowlano-techniczna

Powyżej opisane wymogi spełnione są generalnie przy zastosowaniu
kotłów Vitodens wspólnie z systemami odprowadzania spalin, posiadającymi
certyfikat CE (wyposażenie dodatkowe).

Następujące systemy spalin/powietrza dolotowego (systemy SP) firmy
Viessmann do eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z
zewnątrz zostały sprawdzone pod względem współpracy z kotłem
Vitodens jako jednolita konstrukcja budowlano-techniczna wg
DVGW i posiadają certyfikat CE:
■ Pionowy przepust dachowy
■ Przyłącze na ścianie zewnętrznej
■ Poziomy przepust dachowy
■ Instalacja na ścianie zewnętrznej w podwójnej rurze
Zalety jednolitej konstrukcji budowlano-technicznej:
■ Wg normy DIN EN 13384 nie jest konieczne indywidualne przeprowadzanie
matematycznego dowodu poprawności działania przewodu
odprowadzania spalin
■ Uproszczona kontrola wzrokowa przeprowadzana przez rejonowego
mistrza kominiarskiego w odstępach dwuletnich
■ Brak konieczności przedstawienia przez producenta przewodu
odprowadzania spalin dodatkowego certyfikatu o dopuszczeniu produktu
do eksploatacji

W strefie niezamieszkanej przewód odprowadzania spalin może być
ułożony wewnątrz kotłowni również bez wentylacji komina. Kotłownia
taka musi posiadać jednak wystarczający otwór nawiewny wyprowadzony
na zewnątrz (wg TRGI 2008).
Znamionowa moc cieplna do 50 kW:
150 cm2
 lub 2 × 75 cm2
Znamionowa moc cieplna wynosząca ponad 50 kW (np. Vitodens 200-
W od mocy 60 kW lub instalacja wielokotłowa):
150 cm2
 i dla każdego kW powyżej 50 kW dodatkowo 2 cm2
a Ustawienie i instalacja urządzenia podlega przepisom krajowym
lub wytycznym TR-Gas i ÖVGW.

Zwykły przewód odprowadzania spalin musi posiadać dopuszczenie
do eksploatacji, wydane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej
(DIBt) (eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z kotłowni).
Dostarczany jako wyposażenie dodatkowe przewód odprowadzania
spalin wg DIN EN 14471 posiada certyfikat CE i jest dopuszczony do
eksploatacji.

Certyfikacja systemu
Certyfikacja systemu wg przepisów DVGW-VP 113 i dyrektywy WE
dotyczącej kotłów gazowych 90/396/EWG w połączeniu z przewodami
odprowadzania spalin z polipropylenu firmy Skoberne.

Vitodens 200-W CE-0085BR0432
Vitodens 222-F CE-0085BU0051
Vitodens 222-W CE-0085BR0432
Vitodens 242-F CE-0085BU0051
Vitodens 300-W CE-0085BR0433
Vitodens 333-F CE-0085BU0052
Vitodens 343-F CE-0085BU0052

1.2 Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz
Dzięki zamkniętej komorze spalania gazowe kotły kondensacyjne
Vitodens są przystosowane do eksploatacji z zasysaniem powietrza
do spalania z zewnątrz. Są to urządzenia należące do grupy konstrukcyjnej
C13x, C33x, C43x, C53x, C63x lub C83x wg TRGI 2008.
Dla urządzeń z tej grupy konstrukcyjnej istnieje wspólny atest dla
kotłów Vitodens i systemu spaliny/powietrze dolotowe.
Urządzenia o takiej konstrukcji są zwolnione z obowiązku kontroli
szczelności (kontrola nadciśnienia) przy uruchomieniu, przeprowadzanej
przez okręgowego mistrza kominiarskiego oraz przedstawienia
„ogólnego zezwolenia budowlanego” Niemieckiego Instytutu Techniki
Budowlanej (DIBt).

W przypadku konstrukcji C63x może zostać zastosowany każdy
dopuszczony system odprowadzania spalin. Instalacja nie posiada
atestu w połączeniu z kotłami grzewczymi.
Należy przestrzegać wytycznych dotyczących wymiarowania przedstawionych
na stronie 10 do 21. Dopływ powietrza do spalania i
odprowadzanie spalin na zewnątrz odbywa się za pomocą koncentrycznej
rury podwójnej (system spaliny/powietrze dolotowe). Poprzez
szczelinę pierścieniową pomiędzy zewnętrzną rurą nawiewu z aluminium
i przewodem odprowadzania spalin doprowadzane jest powietrze
do spalania. Spaliny odprowadzane są przez rurę wewnętrzną z
tworzywa sztucznego (polipropylen).

Dla systemów spalin/powietrza dolotowego sprawdzanych razem z
gazowymi kotłami wiszącymi nie ma wymogu przeprowadzania próby
szczelności (test na nadciśnienie) wykonanej przez rejonowego
mistrza kominiarskiego podczas rozruchu.

W takim przypadku zaleca się, aby firma instalatorska przeprowadziła
podczas uruchamiania instalacji uproszczoną kontrolę szczelności. W
tym celu wystarczy zmierzyć stężenie CO2
 w powietrzu do spalania w
szczelinie pierścieniowej przewodu spaliny/powietrze dolotowe. Przewód
odprowadzania spalin uważa się za wystarczająco szczelny, gdy
stężenie CO2
 w powietrzu do spalania nie przekracza 0,2% lub gdy
stężenie O2
 nie jest niższe niż 20,6%.

Jeżeli zmierzono wyższe wartości CO2
 lub niższe wartości O2
, należy
sprawdzić szczelność instalacji odprowadzania spalin.
W połączeniu z koncentryczną rurą podwójną (system spaliny/powietrze
dolotowe) w żadnym miejscu kotła Vitodens ani systemu spaliny/
powietrze dolotowe nie zostaje przekroczona temperatura powierzchniowa
85ºC. Dlatego też zgodnie z normami TRGI nie ma konieczności
zachowania odległości od podzespołów palnych.

W przypadku urządzeń o konstrukcji C63x i C43x można stosować przewody
odprowadzania spalin, posiadające zezwolenie Niemieckiego
Instytutu Techniki Budowlanej, z programu sprzedaży firmy
Viessmann albo też przewody odprowadzania spalin innych producentów,
posiadające to samo zezwolenie.

W przypadku wykorzystania aluminiowych przewodów odprowadzania
spalin należy zastosować absorber kondensatu nad elementem
przyłączeniowym kotła. Przewody łączące należy położyć z min. spadkiem
wynoszącym 3° w stosunku do kotła grzewczego.
System SP posiada certyfikat CE wg DIN EN 14471 i jest dopuszczony
do eksploatacji (patrz strona 6).

Dzięki obudowie kotła powstaje układ szczelnie odseparowany od
pomieszczenia. Ewentualne nieszczelności i ulatniające się spaliny
odprowadzane są z powrotem wraz z powietrzem do spalania, tak więc
nie zachodzi zagrożenie ulatniania się spalin do pomieszczeń socjalnych.
W przypadku ustawienia kotła Vitodens w piwnicy lub suterenie można
wykorzystać już istniejący, wystarczająco zwymiarowany komin lub
szyb dla kanału spalin/powietrza dolotowego (konstrukcja C43X i
C63x).

Zgodnie z TRGI 2008 przewody odprowadzania spalin muszą przebiegać
przez kondygnacje i być poprowadzone w szybie o odporności
ogniowej wynoszącej 90 minut, a w budynkach mieszkalnych o małej
wysokości montażowej w szybie o odporności ogniowej wynoszącej
min. 30 minut.

Na drodze do komina lub szybu spaliny/powietrze dolotowe doprowadzane
są rurą systemu spaliny-powietrze dolotowe. Przewód odprowadzania
spalin wyprowadzony jest wewnątrz komina lub szybu
ponad dach.
W przypadku braku odpowiedniego szybu przewód odprowadzania
spalin może zostać poprowadzony do dachu w dodatkowo dobudowanym
szybie. Szyb ten musi posiadać konstrukcję dopuszczoną pod
względem wymogów nadzoru budowlanego i odpowiadać klasom
odporności ogniowej F30 lub F90.

1.3 Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z kotłowni
(konstrukcja B23 i B33)
Odprowadzanie spalin przebiega z zastosowaniem jednościennych
przewodów odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego (polipropylen).
System odprowadzania spalin posiada certyfikat CE wg DIN
EN 14471 i jest dopuszczony do eksploatacji (patrz strona 6).
Dopływ powietrza do spalania zapewniony jest przez szczelinę pierś-
cieniową pomiędzy rurą odprowadzania spalin i przyłączem rury
powietrza dolotowego elementu przyłączeniowego kotła Vitodens.

1.4 Zabezpieczający ogranicznik temperatury spalin
Zgodnie z certyfikacją CE wg normy DIN EN 14471 dopuszczone jest
zastosowanie przewodu odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego
(polipropylen) do maks. temperatury spalin, wynoszącej 120ºC
(typ B).
Konstrukcja urządzenia gwarantuje, że nie zostanie przekroczona
temperatura spalin 90ºC.
Zabezpieczający ogranicznik temperatury spalin jest więc niepotrzebny.

1.5 Odgromnik
Jeżeli zainstalowana jest instalacja odgromowa, należy przyłączyć do
niej również metalową instalację odprowadzania spalin.